Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Heart Media Groep B.V. geleverde producten en diensten.
Heart Media, gevestigd te Ockhuizerweg 16b, 3455RW Haarzuilens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heart Media verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Heart Media van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Heart Media in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voornaam en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Afgenomen diensten en producten
• Correspondentie

Daarnaast kunnen wij foto- en filmbeelden van je verwerken, voorzover deze gemaakt zijn tijdens het bijwonen van een bijeenkomst van Heart Media zoals een training, een workshop, een masterclass, een evenement of anderszins.

Verwerkt Heart Media ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Heart Media verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Heart Media dan willen we jou goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Heart Media. Bijvoorbeeld om jou via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Heart Media. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Heart Media gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.

In dat kader behoudt Heart Media zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Heart Media zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Heart Media verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereen­komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Heart Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Lees daarvoor verder op onze cookie-pagina. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar contact@heartmedia.nl.

Beveiliging

Heart Media hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Heart Media beoogt zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon die bij Heart Media toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Heart Media gebruik maakt van de diensten van derden, zal Heart Media in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, streeft Heart Media er naar om u hierover binnen 5 werkdagen te informeren. Dit is geen bindende of fatale termijn. Dit verzoek kun je indienen via contact@heartmedia.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via contact@heartmedia.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-08-2018